Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach

ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://gokrudziniec.naszbip.pl

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona BIP Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przestarzały system CMS.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Czok - Dyrektor, gokpon@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 230 31 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek z wejściem dostosowanym dla niepełnosprawnych.

Załączniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 31.03.2021, 23:56
Plik PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 540
Utworzono dnia: 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
GOK Rudziniec

Historia publikacji

 • 31.03.2021 23:56, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 • 16.03.2021 23:43, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 23.02.2021 23:35, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności