Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach

ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice

 

Nabory pracowników

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach

POSZUKUJE OSOBY NA STANOWSKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 na czas zastępstwa

w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec

ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice

 1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego  ½ etatu
 2. Planowane zatrudnienie od 1 marca 2023r

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien być osobą, która wg Ustawy o finansach publicznych spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. Zna język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
  2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

 1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów księgowych oraz sprzętu biurowego
 2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej
 3. Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
 4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 5. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

 1. Prowadzenie rachunkowości GOK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Prowadzenie dokumentacji płacowej,
 3. Naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie,
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
 5. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań miesięcznych o realizacji planu finansowego
 6. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków,
 7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
 8. Nadzorowanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. Opracowanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
 12. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury,
 13. Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów;
 14. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 15. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych
 16. Udział we wszystkich kontrolach urzędowych (m.in. ZUS, US,),
 17. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m in. GUS, banki);
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje
 4. Dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego przy ogłoszeniu o konkursie
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie GOK Rudziniec – ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w GOK Rudziniec”

w terminie do 27.01.2023r. 

do godz. 14.00

Dokumenty, które wpłyną do sekretariatu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby aktualnej rekrutacji”

Dyrektor GOK Rudziniec

Danuta Czok

Załączniki:

Klauzula Informacyjna RODO

Utworzono dnia 13.01.2023, 17:50
Plik PDF

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 13.01.2023, 17:49
Plik PDF

Treść ogłoszenia

Utworzono dnia 13.01.2023, 17:49
Plik PDF

Informacje

Liczba wyświetleń: 542
Utworzono dnia: 03.03.2020

Historia publikacji

 • 13.01.2023 17:50, Administrator
  Edycja strony: Nabory pracowników
 • 13.01.2023 17:50, Administrator
  Dodanie załącznika: Klauzula Informacyjna RODO
 • 13.01.2023 17:49, Administrator
  Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy